Lista artykułów

Nazwa artykułu
Posiedzenia Zespołu ds. wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Michałów
Posiedzenia Zespołu ds. wdrażania Strategii Rozwoju Gminy
Michałów za rok 2016
06.06.2017 więcej
Program Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016–2023
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Michałów zaprasza do udziału w
konsultacjach społecznych dokumentu: Program Rewitalizacji
Gminy Michałów na lata 2016–2023
08.02.2017 więcej
Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne - Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy
Michałów
08.11.2016 więcej
Konsultacje społeczne
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego, - w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości
02.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 15.09.2016r o
wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe Gminy Michałów
26.09.2016 więcej
Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie do konsultacji aktów prawa
miejscowego oraz mieszkańców Gminy Michałów.
06.09.2016 więcej
Ankieta do Programu Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016–2023
GMINA MICHAŁÓW PRZYSTĘPUJE DO OPRACOWANIA PROGRAMU
REWITALIZACJI GMINY MICHAŁÓW NA LATA 2016–2023
06.09.2016 więcej
Konsultacje społeczne w sprawie
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Michałów
23.03.2016 więcej
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów wraz z budową obwodnicy Michałowa.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów –
Węchadłów wraz z budową obwodnicy Michałowa.
03.08.2015 więcej
Budowa obwodnicy Michałowa
Dotyczy zadania: "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku
Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości
Michałów"
03.08.2015 więcej