2016-09-06

Konsultacje w sprawie rocznego programu
współpracy

 

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji aktów  prawa miejscowego oraz  mieszkańców Gminy Michałów.

 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust 5. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z uchwałą Nr IX/55/2011r Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, do zapoznania się z projektem

Rocznego  program współpracy gminy Michałów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2017

 

 

Zapraszamy do konsultacji


Ewentualne propozycje i uwagi prosimy zgłaszać – na Formularzu zgłoszenia – w  nieprzekraczalnym terminie od  06.09.2016r do 30.09.2016r  na adres poczty elektronicznej: leszczynska@michalow.pl  lub dostarczyć bezpośrednio do  Urzędu Gminy   w Michałowie pokój nr 4 w godzinach urzędowania.

    

 

Wójt Gminy Michałów
 

 

 

 

W konsultacjach społecznych mogą brać udział także zainteresowani mieszkańcy gminy Michałów wykorzystując załączony wyżej Formularz zgłoszenia. Każdy mieszkaniec gminy może wyrazić swoją opinię na temat dla niego istotny.

Wójt Gminy Michałów

Załączniki

  Formularz 28 KB (doc) szczegóły pobierz
  Roczny program 25,83 KB (doc) szczegóły pobierz