2016-03-17

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Michałów, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

 

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępnianie są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189):

 

1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.

 

2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

 

3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

 

4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

 

5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

 

6. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikację w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

 

7. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 

8. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

 

9. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

 

10. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

 

11. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 

12. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

 

- Rejestr instytucji kultury


- Księga Rejestrowa instytucji kultury

 

- ZARZĄDZENIE NR O.64.2015 WÓJTA GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Michałów

 

- Załącznik Nr 1 - WNIOSEK o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Michałów

 

- Załącznik Nr 2 - WNIOSEK o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Michałów

 

- Załącznik Nr 3 - Odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Michałów

 

- Załącznik Nr 4 - Odpis skrócony z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Michałów

 

Załączniki

  REJESTR INSTYTUCJI KULTURY.pdf 186,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KSIĘGA REJESTROWA 221,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE NR O.64.2015 342,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1 do... NR O.64.2015 262,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2 do... NR O.64.2015 268,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 do... NR O.64.2015 492,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 do... NR O.64.2015 336,85 KB (pdf) szczegóły pobierz