Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE
Budowie odcinka elektroenergetycznej linii średniego i niskiego
napięcia wraz z urządzeniami gwarantującymi prawidłowe jej
funkcjonowanie
28.05.2020 więcej
OBWIESZCZENIE
O wydaniu w dniu 27-05-2020 r decyzji znak: GKH.6220.1.2020 o
umorzeniu postępowania w sprawie wydania dla Gminy Michałów,
28-411 Michałów 115 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla inwestycji pod nazwą „Budowa deptaka wzdłuż drogi
gminnej nr 3450009T Michałów-Kwietniówka w systemie
zaprojektuj-wybuduj”.

27.05.2020 więcej
Obwieszczenie
MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ -
OBWIESZCZENIE z dnia 22 kwietnia 2020 r.
30.04.2020 więcej
Obwieszczenie
MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ -
OBWIESZCZENIE z dnia 22 kwietnia 2020 r.
30.04.2020 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 7 maja 2020 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
30.04.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej o zebranym materiale dowodowym niezbędnym do
rozstrzygnięcia wniosku w sprawie udzielenia pozwoleń
wodnoprawnych w ramach inwestycji pn. "Zrównoważony rozwój
gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami NATURA 2000
- etap I" - Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie
miejscowości Kolonia Parcela - (polder Skowronów)
16.04.2020 więcej
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia
pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji pn. "Zrównoważony
rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami
NATURA 2000 - etap I" - Zadanie nr 8: Fragmentaryczna rozbiórka
prawobrzeżnych wałów przeciwpowodziowych w rejonie miasta
Pińczów w kierunku miejscowości Michałów - (polder
Michałów).
08.04.2020 więcej
Informacja
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia
pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji pn. "Zrównoważony
rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami
NATURA 2000 - etap I" - Zadanie nr 8: Fragmentaryczna rozbiórka
prawobrzeżnych wałów przeciwpowodziowych w rejonie miasta
Pińczów w kierunku miejscowości Michałów - (polder
Michałów).
08.04.2020 więcej
OBWIESZCZENIE
Budowie parkingu w Górach Budowie zbiornika odparowującego
wraz z odwodnieniem liniowym
08.04.2020 więcej
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
31.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się