Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Konsultacje społeczne
- uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego - uchwała w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
19.10.2017 więcej
Zapraszamy do konsultacji
Rocznego program współpracy gminy Michałów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018
18.10.2017 więcej
Posiedzenia Zespołu ds. wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Michałów
Posiedzenia Zespołu ds. wdrażania Strategii Rozwoju Gminy
Michałów za rok 2016
06.06.2017 więcej
Program Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016–2023
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Michałów zaprasza do udziału w
konsultacjach społecznych dokumentu: Program Rewitalizacji
Gminy Michałów na lata 2016–2023
08.02.2017 więcej
Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne - Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy
Michałów
08.11.2016 więcej
Konsultacje społeczne
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego, - w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości
02.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 15.09.2016r o
wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe Gminy Michałów
26.09.2016 więcej
Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie do konsultacji aktów prawa
miejscowego oraz mieszkańców Gminy Michałów.
06.09.2016 więcej
Ankieta do Programu Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016–2023
GMINA MICHAŁÓW PRZYSTĘPUJE DO OPRACOWANIA PROGRAMU
REWITALIZACJI GMINY MICHAŁÓW NA LATA 2016–2023
06.09.2016 więcej
Konsultacje społeczne w sprawie
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Michałów
23.03.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się