Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 17 sierpnia 2018 r. o godzinie 12.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
10.08.2018 więcej
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn.
„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa
Świętokrzyskiego”
06.08.2018 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
Informuję, iż w dniu 08 sierpnia 2018 r. o godzinie 14-tej w
świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się
kontynuacja przerwanej XLIX Sesji Rady Gminy Michałów zwołanej
na dzień 29 czerwca 2018 roku.
01.08.2018 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
Zwołuję w dniu 02 sierpnia 2018 r., o godz. 14.00 sesję Rady
Gminy Michałów na wniosek Wójta Gminy Michałów w trybie art.
20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.). Sesja
odbędzie się w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie z
następującym porządkiem obrad:
31.07.2018 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
Informuję, że w dniu 30 lipca 2018 r. o godzinie 12 - tej w
świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się
kontynuacja przerwanej XLIX sesji Rady Gminy Michałów z dnia 29
czerwca 2018 r. zgodnie z przyjętym na niej porządkiem obrad.
23.07.2018 więcej
Decyzja
Decyzja Starosty Pińczowskiego znak GN.VIII.6827.6.2018
23.07.2018 więcej
Decyzja
Decyzja Starosty Pińczowskiego znak GN.VIII.6827.4.2018
23.07.2018 więcej
Decyzja
Decyzja Starosty Pińczowskiego znak GN.VIII.6827.3.2018
23.07.2018 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Michałów Nr
XIX/125/2012 z dnia 4 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej
własność Gminy Michałów, położonej w miejscowości
Węchadłów podaje do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego
19.07.2018 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami, w oparciu o Uchwałę NR
XLIX/331/2018 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Tur Dolny stanowiącej własność Gminy
Michałów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
19.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się