Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 09.07.2018r.
13.07.2018 więcej
ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Michałów z dn. 13-07-2018r o
możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu przed
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
13.07.2018 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 29 czerwca 2018 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
29.06.2018 więcej
ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
28.06.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Michałów z dnia 07.05.2018r. Stosownie do art.
53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym ...
19.06.2018 więcej
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
MICHAŁÓW W ROKU 2017
05.06.2018 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 30 maja 2018 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
23.05.2018 więcej
Informacja
Konkurs na stanowiska Dyrektora ZPO w Górach, Dyrektora ZPO w
Michałowie, Dyrektora ZPO w Sędowicach, Dyrektora ZPO w
Węchadłowie
21.05.2018 więcej
INFORMACJA
Wójt Gminy Michałów informuje, iż w dniu 16.05.2018 r.
wejdzie w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków (na okres 3 lat) na terenie
gminy Michałów, ustalona przez Przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne Gminę Michałów,
08.05.2018 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W nawiązaniu do informacji znak OG.0002.47.1.2018 z dnia
23.04.2018 r., zwołuję w dniu 30 kwietnia 2018 r. o godzinie 12
- tej w świetlicy wiejskiej przy Urzędzie Gminy w Michałowie,
sesję Rady Gminy Michałów, z porządkiem obrad przesłanym
wraz z zawiadomieniem o sesji Rady Gminy zwołanej na dzień
24.04.2017 r.
27.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się