DRUKUJ
2019-07-29

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe

 

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej

nie przekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro

na zadanie pn.:

 

 


Pompa głębinowa -ujęcie wody w Zagajowie.

 

 


 

I. Zamawiający:

GMINA MICHAŁÓW

28-411 MICHAŁÓW 115

tel. (41) 35 65 243; fax. (41) 35 65 244

michalow@op.pl; www.michalow.pl

NIP 662-176-33-06;  REGON 291010317

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest dostawa nowej pompy głębinowej wraz z płaszczem chłodzącymdo Urzędu Gminy w Michałowie.

 

Na zakres rzeczowy zamówienia składa się dostawa:

·         nowej pompy głębinowej GDC.2.03 z silnikiem 8" o mocy 55 kW.

·         płaszcza chłodzącego na silnik do pompy GDC.2.03 z silnikiem SMV-8, 55 kW.

 

Zamawiający dopuszcza dostawę pomp zamiennych spełniających następujące parametry.

·       min. wydajność 160m3/h

·       wysokość podnoszenia ok. 100m

 

III. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 10.10.2019r.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być:

·         opatrzona pieczątką firmową,

·         posiadać datę sporządzenia,

·         zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

·         podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V.  Sposób obliczenia ceny oferty

1     Cenę należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH (podawanie ceny w innych walutach, lub w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty) i powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne bonifikaty.

2.    Wykonawca podaje w ofercie cenę za wykonanie całego zamówienia, obejmując wszystkie nakłady na jego realizację, a w szczególności: koszt zakupu pompy głębinowej z płaszczem chłodzącym wraz z dostawą.

3.    Cena oferty musi być podana jako: cena netto, podatek VAT, cena brutto.

4.  Cena ryczałtowa będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

·         faksu na nr: (41) 35 65 244,

·         poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Urzędu Gminy w Michałowie 28-411 Michałów 115

 

Termin składania ofert:  do dnia 06 sierpnia 2019r. do godziny 1530

 

1. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.michalow.pl

 

VI. Kryterium oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: Cena – 100%

 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.michalow.pl

 

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela p. Jarosław Szałapski pod numerem telefonu:

Tel.: (41) 35 65 243 kom. 605-84-57-93

 

IX. Załączniki

·         Wzór formularza ofertowego;