2019-06-11

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach

Szanowni Państwo Rolnicy,

Uprzejmie informujemy, że 31 maja 2019 r. upływa V kadencja organów samorządu rolniczego. Kolejne wybory odbędą się w dniu 28 lipca 2019 r. Wszystkie dokumenty, wzory dokumentów i formularzy oraz informacje o tym zdarzeniu będą zamieszczane  na naszej stronie w tym miejscu, poniżej chronologicznie:

Uchwała KRIR_1 w sprawie wyborów do izb rolniczych pobierz

Uchwała KRIR_2 w sprawie zarządzenia wyborów pobierz

Zgłoszenia kandydatów  do WKW należy dostarczyć do 25. marca 2019 roku do godz 15.00  do Biura Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach ul. Chopina 15/3

Dokumenty dla kandydatów na członków WKW: Zgłoszenie kandydata Oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego Zgoda na przetw danych osobowych

Kandydaci na członka Komisji Okręgowej muszą odpowiadać następującym kryteriom:

- być członkami samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych

- nie będą kandydowały w wyborach do samorządu rolniczego w dniu 28 lipca 2019 roku

Termin dostarczenia zgłoszeń na członków Komisji Okręgowej: 24 maja 2019 r. do godz. 15.00 Decyduje data stempla pocztowego.

Wymagane dokumenty znajdują się poniżej:

Formularz zgłoszeniowy,

Oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO,

Pełnomocnictwo_osoby prawne

Czytelnie wypełnione oryginały dokumentów prosimy składać w sekretariacie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, 25-356 Kielce ul. Chopina 15/3 lub wysyłać pocztą.

Zgłoszenia kandydatów na członków rad powiatowych do Okręgowych Komisji Wyborczych w gminach: (najpóźniej do 5 lipca 2019r.)

Lista poparcia kandydata (osoby fizycznej); Lista poparcia kandydata (osoba prawna); WYJAŚNIENIE dot. zmiany wzoru listy w dn.5.06.2019r.

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie zgoda na kandydowanie;

Protokół rejestracji kandydata;

Upoważnienie kandydata do złoszenia jego kandydatury

Zgłoszenie kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

OBWIESZCZENIE Wykaz okręgów wyborczych

Informujemy, iż składy oraz siedziby poszczególnych Okręgowych Komisji Wyborczych stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. Ponadto nadmieniamy, iż dyżury osób wyznaczonych do ich pełnienia, 

w szczególności dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rady powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej będą odbywały się w godzinach pracy poszczególnych Urzędów Gmin.

Wykaz okręgów wyborczych

Skład komisji wyborczych

 

Więcej informacji: http://www.sir-kielce.pl/index.php/wybory-2019

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się