2019-06-18

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

Wójt Gminy Michałów

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

I.                    Pierwszy przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 929 o pow. 0,0900 ha obręb Pawłowice gm. Michałów

 

Cena wywoławcza:                                              21 460,00 zł

                  wysokość wadium:                                            2 146,00 zł

 

              Informacje o nieruchomości:

1.        Nieruchomość gruntowa, sklasyfikowana jako grunty rolne (R V), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 929 o pow. 0,0900 ha obręb Pawłowice, dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie prowadzi Księgę Wieczystą
nr KI1P/00020725/5.

2.        Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałów nieruchomość leży na terenach oznaczonych jako grunt rolny.

3.        Uzbrojenie terenu obejmującego nieruchomość: brak uzbrojenia.

4.        Opisana nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

II.                  Informacje dotyczące przeprowadzenia przetargu

 

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 19.07.2019 r.
w budynku Urzędu Gminy w Michałowie  (Sala Konferencyjna) o godz. 10.00.

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

1.        Wniesienie  w terminie do dnia 16.07.2019 r. wadiumw podanej wyżej wysokości.

2.        W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w formie pieniądza
z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłata na konto Urzędu Gminy w Michałowie w Banku Spółdzielczym w Pińczowie f/Michałów Nr 24 8509 0002 2001 0009 3871 0020, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 16.07.2019 r. znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Michałowie.

3.        W przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków - wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego - art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

4.        Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.


Pozostałe informacje:

1.        Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

2.        Do oferentów cudzoziemców zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości  przez  cudzoziemców.

3.        Przy zbyciu nieruchomości gruntowych zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku
o kształtowaniu ustroju rolnego.

4.        Przy zbyciu w/w nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

5.        Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

6.        Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7.        Cena nieruchomości, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży (środki finansowe powinny znajdować się na rachunku bankowym urzędu) i nie podlega rozłożeniu na raty.

8.        O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9.        Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

10.     Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży obciążają w całości nabywcę nieruchomości.

11.     Nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic przez geodetę odbywa się na koszt nabywcy.

12.     Wójtowi Gminy przysługuje prawo odstąpienia od przetargu w uzasadnionych przypadkach.

13.     Dodatkowe informacje dotyczące przetargu i zbywanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Michałowie pok. 7 lub pod nr tel. (0-41) 356- 52 -43 wew. 32 w godz. 7.30 – 15.30.


Niniejsze Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Michałowie na tablicy ogłoszeń sołectwa Pawłowice, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.michalow.pl oraz w prasie.

 

Wójt Gminy Michałów

Mirosław Walasek

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się