2019-06-21

Sesja Rady Gminy Michałów

 

W dniu 28 czerwca 2019 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów za rok 2018.

5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Michałów za 2018 r. wraz z analizą finansowo-rzeczową systemu gospodarowania odpadami.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

8. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.

9. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

10. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:

- debata nad raportem,

- głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania - podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałów na 2018 r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy - podjęcie uchwały.

12. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Michałów z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. -podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2019-2022;

c) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałów;

d)w sprawie zatwierdzenia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie;

e) w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023;

f) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów;

g) w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Michałów.

14.Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad sesji.


Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)

Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się