2020-06-25

Sesja Rady Gminy Michałów

W dniu 1 lipca 2020 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów za rok 2019.
5.Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie za 2019 r.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.
10. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
11. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:
- debata nad raportem,
- głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania - podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałów za 2019 r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy - podjęcie uchwały.
13. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Michałów z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. -podjęcie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2020-2023;
c) w sprawie zatwierdzenia raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie;
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej;
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej;
f) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tur Piaski stanowiącej własność Gminy Michałów;
g) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Góry stanowiącej własność Gminy Michałów;
15. Rozpatrzenie petycji i wniosku skierowanych do Rady Gminy Michałów.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad sesji.

 

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)
Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się