2020-07-21

Sesja Rady Gminy Michałów

W dniu 28 lipca 2020 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja na temat aktywizacji zawodowej i stanu bezrobocia na terenie gminy Michałów w roku 2019 oraz możliwościach wsparcia dla bezrobotnych i przeciwdziałania bezrobociu.

5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie na temat porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Michałów w 2019 r.

6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Michałów w 2019 r.

7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju o stanie bezpieczeństwa sanitarnego gminy Michałów za 2019 r.

8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pińczowie na temat zagrożeń epizootycznych na terenie powiatu i bieżącej sytuacji weterynaryjnej na terenie gminy Michałów.

9. Informacja kierownika SZOZ na temat funkcjonowania Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie w zakresie realizacji zadań statutowych, realizacja kontraktu za 2019 r. oraz plan kontraktu na 2020 r.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2020-2023;

c) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie za 2019 rok;

d)w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

e) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Okręgowej w Kielcach na uchwałę Nr VI/32/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

f) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Okręgowej w Kielcach na uchwałę Nr XXVII/164/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

g) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Michałów.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)
Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się