2020-07-29

Z a w i a d o m i e n i e

 

Michałów, dn. 2020-07-20

Ikm.6733.7.2020

 

według rozdzielnika

 

Z a w i a d o m i e n i e

Stosownie do art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2020r poz. 293), zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (tj. Dz.U. 2020r poz. 1945) na wniosek Pana Artura Wielocha , ul. Waryńskiego 24, 28-100 Busko Zdrój działającej z pełnomocnictwa PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-240 Lublin w dniu 07.07.2020r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

·       przebudowie sieci elektroenergetycznej tj. budowa słupów, budowa linii energetycznej kablowej:

- sN 15kV- długości ok. 0,4km, budowa linii energetycznej napowietrznej nN

- 04/15kV – długości 2,5km, budowa stacji transformatorowej słupowej –szt. 2

znajdującej się: w miejscowości Tur Piaski na działkach nr: 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 94, 1, 612, 623, 624, 625, 626, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648/1, 649, 751.

w miejscowości Tur Górny, działki nr 93, 92, 87, 86/1, 86/2, 85, 84, 164, 159/1, 153, 151, 94, 156, 142, 137, 128/1, 127, 117, 83, 81, 80, 78, 77, 76/2, 75/2, 124, 79, 73, 72, 71, 70, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 61, 59, 57, 55/1, 54, 53, 51, 52, 48, 47, 43, 42, 41, 40, 45, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 20, 18, 15/2, 168, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2/1

Strony mogą w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze złożonymi w tut. Urzędzie z dokumentami oraz aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

 

Po w/w terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Otrzymują – strony wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się