2020-07-30

OBWIESZCZENIE


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Michałów
z dnia 30.07.2020 r.


Stosownie do art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020r poz. 293), zawiadamiam, że zgodnie  z art. 10 § 1 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz.U. 2020r poz. 256) na wniosek Gminy Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów  zostało w dniu 30.07.2020r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Michałów Nr 5/2019 z dnia 10.02.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:


•    Budowa punktu zlewnego ścieków komunalnych,
•    Budowa szaletu /toalety publicznej/,

obejmująca część nieruchomości o numerze ewidencyjnym 945/3 położoną w miejscowości gminnej Michałów w zakresie terenu inwestycji.


Zainteresowani mogą w ciągu 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Michałów /Referat Budownictwa/ z aktami sprawy oraz złożyć ewen-tualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych materiałów i dowodów.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


(-) Wójt Gminy MichałówNiniejsze obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Michałowie oraz rozplakatowane w miejscu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego / Sołtys/ oraz na stronie internetowej.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się