2015-07-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie znajduje sie pod adresem: www.bip-gops.michalow.pl


 

Zgodnie z Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Michałowie Nr XI/43/90 utworzono jednostkę budżetową pod nazwą "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie".
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie jest jednostką organizacyjną Gminy Michałów utworzoną w celu realizowania zdań własnych i zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i innych wynikających z ustaw.
Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych,  których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

 

ZADANIA WŁASNE GOPS
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1. opracowanie i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,
2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
3. udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionych,
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
7. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
8. praca socjalna,
9. organizowanie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
10. tworzenie gminnego systemu profilaktyki  i opieki nad dzieckiem i rodziną,
11. dożywianie dzieci,
12. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
13. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca,
14. przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych,
15. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych,

 

ZADANIA ZLECONE GOPS
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową,
3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje jego pracą i reprezentuje go na zewnątrz a zwierzchnikiem służbowym w stosunku do kierownika jest Wójt Gminy Michałów.
Wójt gminy Michałów udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych należących do właściwości gminy.

 

STANOWISKA PRACY
W Ośrodku zatrudnieni są następujący pracownicy:
- kierownika Ośrodka - mgr Magdalena Ziółkowska,
- pracownik socjalny- mgr Monika Strączek,
- aspirant pracy socjalnej - Agnieszka Socha

 

Informacje niezbędne do uzyskania świadczenia z pomocy społecznej

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE
Prawo do świadczeń z pomocy przysługuje:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477,00zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351,00zł zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie"
- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny" przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej  jednego z powodów:
- ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub cieżkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradnoci w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w przystosowaniu dozycia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Przyjmuje się, że 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207zł wyliczając dochód z gospodarstwa rolnego.

 

ZASIŁEK STAŁY
Zasiłek stały przysługuje:
- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444,00zł. miesięcznie,
- w przpadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00zł miesięcznie.

 

ZASIŁEK OKRESOWY
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwała chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny;
Zasiłek okresowy ustala się:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości różnicy między kryterium dochodwym a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418,00zł. miesięcznie.
- w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a jej dochodem.
W 2005 roku minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej 30% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej osoby;
- w przypadku rodziny 20% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00zł miesięcznie.
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. A w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być również przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek celowy specjalny.

 

STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY

 

Uchwała Nr XXIV/145/2005 Rady Gminy Michałów z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałów mówi, że:
pomoc materialna o charakterze socjalnym ze środków budżetu gminy może być udzielona jako:
- stypendium szkolne,
- zasiłek szkolny,
Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy Michałów.
Pomoc materialna przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych do czasu ukonczenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi nieprawidłowościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół niepublicznych dla młodzieży i dorosłych- do czasu ukonczenia realizacji obowiązku nauki;
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

GODZINY PRACY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie urzęduje w dniach: poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30

e-mail: gops.michalow@op.pl

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się