2015-07-20

JAK UZYSKAĆ POZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ?

Sprawę załatwia: Referat Działalności Gospodarczej, pok. 7, tel. 041-3565243 wew.32

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia (załącznik nr 1).

 2. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.

 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

 4. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 5. Decyzja - (odpowiednia do rodzaju prowadzonej działalności) – właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

OPŁATY:
Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana jest opłata.
Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się na rachunek bankowy Urzędu:

Urząd Gminy Michałów
Bank Spółdzielczy w Pińczowie filia Michałów
nr rachunku  60 85090002 2002 0009 3871 0001

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

 2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
  (z wyjątkiem  piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku  poprzednim,

 3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi opłatę w  wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła podanych wyżej wartości,  wnoszą opłatę w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku i uiszczenia opłaty za zezwolenie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Michałów.
 2. Zażalenie na postanowienie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni, za pośrednictwem Wójta Gminy Michałów.

 

UWAGI:
Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

 • powyżej 4,5% do18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wójt Gminy Michałów wydaje zezwolenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na czas określony - nie krótszy niż 2 lata.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na czas określony - nie krótszy niż 4 lata.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia (załącznik nr 2) o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Zezwolenie cofa się w przypadku:

 1. Nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
  a w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.

 2. Nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

 3. Powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego.

 4. Wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł.

 5. Przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu.

 6. Popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.

 7. Orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 1. Likwidacji punktu sprzedaży.

 2. Upływu terminu ważności zezwolenia.

 3. Zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży.

 4. Zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.

 5. Niezłożenia oświadczenia lub niedokonania stosownej opłaty w ustawowym terminie.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło na skutek  niezłożenia oświadczenia lub niedokonania stosownej opłaty w ustawowym terminie może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.


Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło , Wójt Gminy może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:

 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.


 

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenia wydawane są na okres 2 dni.

Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.


Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

 1. posiadanie zezwolenia,

 2. wniesienie opłaty,

 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych

 4. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października kazdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty, wydanego przez gminę,

 5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,

 6. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

 7. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

 8. prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,

 9. przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.


PODSTAWA PRAWNA:

Art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 147, poz. 1231 z późn. zmianami).

Art. 17 w związku z art. 33 ust. 1,i art. 28 i 29 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999r. Nr 101 poz. 1178 z późn. Zmianami).

Uchwała Nr XVIII/115/2004 Rady Gminy Michałów z dnia 13 sierpnia 2004 r w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy Michałów

Uchwała nr X/64/2003 Rady Gminy Michałów z dnia 30 października 2003 r w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy

Uchwała nr VII/46/2003 Rady Gminy Michałów z dnia 24 czerwca 2003 r w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Załączniki

  Wniosek o wydanie z...alkoholowych 55,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór formularza o... alkoholowych 67,14 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się