2015-07-20

JAK UZYSKAĆ WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Michałów

 

I. Opis procedury

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Michałów jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Natomiast przedsiębiorcy , którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Michałów  są zobowiązani  uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej do 1 stycznia 2013 r.
 
Wniosek powinien zawierać:

·       firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

·       numer identyfikacji podatkowej (NIP);

·       numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

·       określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

 Do wniosku dołącza się:

·       oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

·       oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu).

 Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

II. Efekt załatwienia sprawy

1.  nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru/ o dokonaniu zmiany we wpisie w rejestrze następuje w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniach wykonawczych;

2.  odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w drodze decyzji, w przypadku, gdy:

·       wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

·       przedsiębiorcę wykreślono z rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

III. Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Urząd Gminy Michałów
28-411 Michałów 115

tel. 41-3565243

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

IV. Warunkiem wszczęcia postępowania jest złożenie wniosku:

·       wzór wniosku o wpis do rejestru;

·       wzór oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

·       wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru.

V. Wniosek można złożyć:

·       listownie - na podany wyżej adres (listem poleconym - w takim przypadku wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy),

·       osobiście.

VI. Termin załatwienia sprawy:

·       7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku;


Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia
wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

VII.Opłaty
Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,001)zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Gminy w Michałowie, nr rachunku: 60 8509 0002 2002 0009 3871 0001.


1) Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012r prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Michałów zezwolenia, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej, pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem do 31 grudnia 2012r.

Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Gminy Michałów, nr rachunku: 60 8509 0002 2002 0009 3871 0001.
W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz
z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

VIII. Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji oraz o wykreśleniu z ewidencji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od jej doręczenia.

IX. Akty prawne dotyczące sprawy:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2005r, Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2010r, Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

Do pobrania:

- OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

- WNIOSEK o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów

- WNIOSEK o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się