2015-07-20

JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH

Wydanie zaświadczenia następuje  na wniosek podatnika - podmiotu, na który powstało zobowiązanie podatkowe. Wniosek ten winien zawierać: 
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- NIP i PESEL,
- określenie rodzaju zaświadczenia ,
- wskazanie celu  uzyskanego zaświadczenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej( Dz.U.Nr 225 poz.1635 z póź. zm.)
opłacie skarbowej podlegają - na podstawie art.1 :
- zaświadczenia wydawane w sprawach zaległości w zobowiązaniach podatkowych - 21,00 zł.
  ( część II kol.2 pkt 8 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej),
- od pozostałych zaświadczeń- 17,00 zł. ( część III kol.2 pkt 21 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej ). 

Termin zapłaty: z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia

Sposób wniesienia opłaty: na konto Urzędu Gminy Michałów Bank Spółdzielczy Pińczów filia Michałów nr konta 60850900022002000938710001 

Forma załatwienia sprawy: zaświadczenie

Termin załatwienia sprawy: 7 dni

Nie podlegają opłacie skarbowej - na podstawie art.2  w/w ustawy:
1) zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego ( część II kol. 4 pkt 11 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej),
2) zaświadczenia wydawane w sprawach:
- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
- ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, opieki społecznej, a także uprawnień
  dla osob niepełnosprawnych i kombatantów,
- świadczeń socjalnych i wynagrodzenia za pracę,
- nauki, szkolnictwa, zdrowia,
- zatrudnienia

Druk (podanie) w załączeniu lub do pobrania w Urzędzie Gminy Michałów pok. Nr 6

Załączniki

  Podanie 50,81 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się