2019-01-10

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Osoba będąca posiadaczem agresywnego psa powinna pamiętać, że ciąży na niej obowiązek otrzymania odpowiedniego zezwolenia.

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie zezwoleń na posiadanie psa groźnej rasy jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o ochronie zwierząt, prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

            Zezwolenie wydaje się na wniosek osoby zamierzającej prowadzić hodowlę psów agresywnych lub utrzymywać takiego psa.

            Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

            Obowiązujący wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

1) amerykański pit bull terrier;
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3) buldog amerykański;
4) dog argentyński;
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6) tosa inu;
7) rottweiler;
8) akbash dog;
9) anatolian karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

            1) Wypełniony i podpisany przez właściciela lub utrzymującego zwierzę wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (w którym podaje się następujące informacje: rasa, płeć, imię, datę urodzenia, sposób oznakowania psa /tatuaż, czip/, numer rejestracyjny psa w Związku Kynologicznym /rodowód, metryka/ oraz krótki opis miejsca i warunków w jakich utrzymywany jest pies /mieszkanie w bloku, dom z ogrodem/).

            2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego rasę (metryka, rodowód)

            3)  Kopię dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.

            4) W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika – pisemne pełnomocnictwo.

UWAGI:

♦ W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub opłaty skarbowej, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem nie rozpatrywania wniosku.

 

OPŁATY

- opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
- opłata skarbowa:

  • za wydanie zezwolenia utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną - 82 zł.
  • za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli - 616 zł.

 

Opłaty skarbowej można dokonać gotówką w BS w Pińczowie f. Michałów znajdującym się w budynku Urzędu Gminy w Michałowie na rachunek bankowy Gminy Michałów nr 60 8509 0002 2002 0009 3871 0001.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

            Urząd Gminy w Michałowie, Michałów 115, 28-411 Michałów

 

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

            Urząd Gminy w Michałowie - pokój nr 9, tel. 41 356 52 43 w. 45 lub 601 758 606
            Renata Dąbek-Nocuń – inspektor ds. zaopatrzenia, rolnictwa i obsługi kasowej.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

            Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

            Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Michałów  - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie, pokój nr 1 (sekretariat)  w godzinach pracy urzędu).


PODSTAWA PRAWNA

- art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687),

-  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)

Załączniki

  Wniosek.pdf 525,72 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się