2015-07-20

URZĄD STANU CYWILNEGO, DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI

Zmiany w przepisach dotyczących dowodów osobistych i ewidencji ludności od 01.03.2015 r.

 

1 marca 2015 r. weszły  w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o ewidencji ludności i Ustawa o dowodach osobistych. Kluczowym założeniem nowych przepisów jest ułatwienie mieszkańcom załatwiania spraw w urzędzie.

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego w dalszym ciągu jest właściwy do rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpią na terenie Gminy Michałów.

Zasadniczą zmianą, zgodnie z nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, jest odmiejscowienie wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego. Odpis  można załatwić w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zawarcie małżeństwa czy zgon.

Kolejną istotną zmianą w nowej ustawie jest możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego.

 

DOWODY OSOBISTE

Od 1 marca 2015r. przepisy zezwalają na złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego                         w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski o wydanie dowodu osobistego składa się  osobiście w formie pisemnej lub poprzez elektroniczna skrzynkę podawczą.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może  złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego 30 dni przed datą ukończenia 18 lat. Zgodnie z nowymi przepisami dla osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, wniosek składa  jeden z rodziców lub opiekun prawny. Dziecko, które ukończyło 5 lat nadal musi być obecne przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączać jedną kolorową fotografię, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (taką jak do wniosków paszportowych). Obowiązek przedkładania aktów stanu cywilnego dotyczy tylko tych osób, których dane podane we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w rejestrze PESEL lub Rejestrze Dowodów Osobistych.

W nowych dowodach osobistych nie ma miejsca zameldowania, wzrostu i koloru oczu oraz podpisu posiadacza. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia,  ważny jest  przez okres 5 lat. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 lat, będzie ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego. Osoby, które ukończyły 65 rok życia, nie mogą wnioskować     o wydanie dowodu osobistego na czas nieoznaczony, jak to było do tej pory.

Dowody osobiste wydane przed 1 marca 2015r. zachowują ważność w okresie, na jaki zostały wydane.

Dowód osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Od 1 marca 2015r. nadal obowiązuje obowiązek meldunkowy. Obowiązku meldunkowego nadal można dopełnić osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem (dot. zameldowania). Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt czasowy powyżej 6 miesięcy oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP można dokonać j.w. lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Organ dokonując zameldowania na pobyt stały z urzędu wydaje osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Osobom meldującym się na pobyt czasowy zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydaje się  na wniosek, po uiszczeniu opłaty w kwocie 17,00 zł.

Od 1 marca 2015r. w sprawach meldunkowych obowiązują nowe formularze zgłoszeniowe.


 

ePUAP - KATALOG SPRAW (dostępne usługi na platformie ePUAP)

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się