2018-12-31

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Ogłoszenie nr 500308595-N-2018 z dnia 31-12-2018 r.


 
Michałów: Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – etap II
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

tak
Nazwa projektu lub programu: Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – etap II
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
 

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Michałów, Krajowy numer identyfikacyjny 291010317, ul. Michałów  115, 28-411  Michałów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3565243, e-mail michalow@op.pl, faks 41 3565244.
Adres strony internetowej (url): http://www.michalow.pl/

 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

 

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
https://michalow.bip.gov.pl/
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
w formie pisemnej
pod adres: Urząd Gminy Michałów - Michałów115, 28-411 Michałów

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania i poprawy funkcjonalno-przestrzennej brzegu rzeki Mierzawy i placu przy muszli w ramach projektu pn. Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – etap II

 


II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe obejmujące opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania i poprawy funkcjonalno-przestrzennej brzegu rzeki Mierzawy i placu przy muszli w ramach projektu pn. Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – etap II organizowany jest jako konkurs realizacyjny, jednoetapowy, otwarty w którym Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie a Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniający wymagania określone w Regulaminie Konkursu. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie Zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez Sąd Konkursowy pracy konkursowej oraz zapewnia, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu niemożliwe jest zidentyfikowanie numerów prac. Rozstrzygnięcie Konkursu, będzie stanowić podstawę do zaproszenia Uczestnika (Uczestników) Konkursu – którego praca zdobędzie I nagrodę lub zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą i spełniającą warunki Konkursu – do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia polegającego na sporządzeniu szczegółowego opracowania pracy konkursowej, w tym dalszych faz dokumentacji projektowej zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie.
II.3) Główny kod CPV 71220000-6

Dodatkowe kody CPV
71000000-8


 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: W konkursie mogą uczestniczyć: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (Zespoły Projektowe tworzone przez te podmioty), spełniające łącznie następujące warunki: • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie projektowania, • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także Zespoły Projektowe, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie projektowania

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:

 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

propozycja współczesnych (twórczych) rozwiązań funkcjonalnych - architektonicznych i dostosowania do otoczenia oraz krajobrazu - 80
kryteria techniczno-ekonomiczne określające realność wykonania, jakość rozwiązań technicznych i materiałowych. - 20

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: 

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:

Data: 18/01/2019, godzina: 15:30
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polski

 

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:

Termin podany w pkt. IV.2.1) jest terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Prace konkursowe należny złożyć za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w sekretariacie Urząd Gminy Michałów - Michałów115, 28-411 Michałów w terminie do 15.02.2019r do godz. 15:30

 

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Przewiduje się przyznanie następujących nagród: I Nagroda: zaproszenie do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego objętego konkursem. Nie przewiduje się nagród pieniężnych. Zamawiający przewiduje na dokumentację projektową kwotę nie większą niż 12 000 zł brutto. Dopuszcza się możliwość przyznania przez Sąd Konkursowy nagród i wyróżnień równorzędnych oraz dodatkowych wyróżnień honorowanych o charakterze niepieniężnym.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:

Załączniki

  Ogłoszenie UZP.pdf 100,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  REGULAMIN MICHALOW.pdf 3,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  1G FOTO cz. 1.zip 18,06 MB (zip) szczegóły pobierz
  1G FOTO cz. 2.zip 18,11 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się