Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Konsultacje społeczne
- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku
2018; - uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Michałów w roku 2018.
15.01.2018 więcej
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
na temat projektu - uchwały w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
27.10.2017 więcej
Konsultacje społeczne
- uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego - uchwała w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
19.10.2017 więcej
Zapraszamy do konsultacji
Rocznego program współpracy gminy Michałów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018
18.10.2017 więcej
Posiedzenia Zespołu ds. wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Michałów
Posiedzenia Zespołu ds. wdrażania Strategii Rozwoju Gminy
Michałów za rok 2016
06.06.2017 więcej
Program Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016–2023
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Michałów zaprasza do udziału w
konsultacjach społecznych dokumentu: Program Rewitalizacji
Gminy Michałów na lata 2016–2023
08.02.2017 więcej
Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne - Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy
Michałów
08.11.2016 więcej
Konsultacje społeczne
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego, - w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości
02.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 15.09.2016r o
wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe Gminy Michałów
26.09.2016 więcej
Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie do konsultacji aktów prawa
miejscowego oraz mieszkańców Gminy Michałów.
06.09.2016 więcej
12