Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE
Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałów
04.08.2020 więcej
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Michałów oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat
za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i
specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie
przyznane w roku 2020
05.02.2020 więcej
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich
przyznawania
05.02.2020 więcej
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu
uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia placówek
oświatowych w Górach i Sedowicach
03.02.2020 więcej
Konsultacje społeczne
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁÓW w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu
uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia placówek
oświatowych w Górach i Sędowicach
21.01.2020 więcej
Konsultacje społeczne
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁÓW w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu
uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia planu
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałów oraz ustalenia
maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane
przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które
dofinansowanie będzie przyznane w roku 2020
21.01.2020 więcej
Konsultacje społeczne
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁÓW w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu
uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z
opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
21.01.2020 więcej
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
projektów uchwał regulujących system gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Michałów
08.01.2020 więcej
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2020
03.01.2020 więcej
Konsultacje społeczne
Dotyczących projektów następujących projektów uchwał: -
projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie gminy Michałów, - projektu uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
odebranymi na terenie Gminy Michałów oraz ustalenia wysokości
tej opłaty,
23.12.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się