2018-01-15

Konsultacje społeczne

 

 

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji aktów  prawa miejscowego

 

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust 5. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z uchwałą Nr IX/55/2011r Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, do zapoznania się z projektem

 

- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2018;


 

 

- uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2018.

 

 

 

Zapraszamy do konsultacji


Ewentualne propozycje i uwagi prosimy zgłaszać – na Formularzu zgłoszenia – w  nieprzekraczalnym terminie od  15.01.2018  do 06.02.2018 na adres poczty elektronicznej: michalow@op.pl  lub dostarczyć bezpośrednio do  Urzędu Gminy  w Michałowie pokój nr 9 w godzinach urzędowania.

    

 

Wójt Gminy Michałów
 

 

 

W konsultacjach społecznych mogą brać udział także zainteresowani mieszkańcy gminy Michałów wykorzystując załączony wyżej Formularz zgłoszenia. Każdy mieszkaniec gminy może wyrazić swoją opinię na temat dla niego istotny.

 

Wójt Gminy Michałów

Załączniki

  Formularz zgłoszenia 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Programu opieki nad...roku 2018.pdf 1,86 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwały w sprawie ...roku 2018.pdf 2,54 MB (pdf) szczegóły pobierz