2016-09-26

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Michałów

z dnia 15.09.2016r

o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Michałów

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Michałów”.

Projekt założeń do planu wyłożony będzie w dniach od 15 września 2016 r do 17 października 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowie, 28-411Michałów 115,
 w godzinach urzędowania  (pokój nr 4 oraz  nr 9). Przedmiotowy projekt jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Michałów pod adresem: www.bip.michalow.pl

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia
 i uwagi do projektu założeń.

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Michałów na adres: Urząd Gminy w Michałowie, 28-411 Michałów 115, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2016 roku.

Załączniki

  Projekt założeń ...ny Michałów 3,67 MB (pdf) szczegóły pobierz