2016-03-23

Konsultacje społeczne w sprawie

Konsultacje społeczne w sprawie projektu

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałów

 

W związku z przystąpieniem Gminy Michałów do opracowania  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałów został sporządzony projekt

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który podlega konsultacjom społecznym.

 

Zakres konsultacji

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałów

 

2. Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy Michałów dotyczących zakresu merytorycznego projektu.

 

3. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar gminy Michałów.

 

Forma Konsultacji

 

1. Konsultacje przeprowadzane będą w formie udostępnienia do wglądu  projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałów.

 

2. Konsultacje będą prowadzone poprzez:

a) Zamieszczenie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałów: www.bip.michalow.pl, na stronie internetowej gminy: www.michalow.pl w zakładce samorząd - konsultacje społeczne.

b) Wyłożenie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałów w Urzędzie Gminy Michałów (pok. 4 oraz pok. 9.), w dniach i godzinach urzędowania.

 

3. Uwagi, opinie, wnioski mieszkańców w sprawie poddanej konsultacjom społecznym należy składać  do 15.04.2016 r. w następujący sposób:

a) W formie pisemnej osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Michałów lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Michałowie, Michałów115, 28-411 Michałów.

b) Ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Michałów (pok. 4 lub pok. 9), w dniach i godzinach urzędowania,

c) Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: leszczynska@michalow.pl.

d) Każda zgłaszana uwaga , opinia  musi zawierać dane osoby zgłaszającej, nr strony z Planu do której odnosi się uwaga, opinia oraz proponowaną zmianę.

4. Uwagi, opinie, wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, opinii, wniosków jest Wójt Gminy Michałów.

Załączniki

  Baza 277,24 KB (zip) szczegóły pobierz
  Plan Gospodarki Nis...ny Michałów 3,52 MB (doc) szczegóły pobierz