2017-10-27

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

na temat projektu

- uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

- uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 19 października do dnia 26 października 2017r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu

- uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

- uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


 

Formą przeprowadzenia konsultacji było ogłoszenie o konsultacjach, które zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Michałowie (zakładka samorząd –konsultacje społeczne) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałów. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pisemnie pocztą elektroniczną, lub osobiście poprzez udostępnienie formularza  zgłoszenia.W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.           W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosku do przedstawionego do konsultacji projektu


 

- uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

- uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


 

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust 5. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z uchwałą Nr IX/55/2011r Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wyniki przeprowadzonych konsultacji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałów.


 

 

 

Michałów, dn. 27.10.2017                                                            

 

  Wójt Gminy Michałów