2017-10-27

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

na temat projektu

- uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

- uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 19 października do dnia 26 października 2017r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu

- uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

- uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


 

Formą przeprowadzenia konsultacji było ogłoszenie o konsultacjach, które zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Michałowie (zakładka samorząd –konsultacje społeczne) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałów. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pisemnie pocztą elektroniczną, lub osobiście poprzez udostępnienie formularza  zgłoszenia.W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.           W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosku do przedstawionego do konsultacji projektu


 

- uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

- uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


 

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust 5. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z uchwałą Nr IX/55/2011r Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wyniki przeprowadzonych konsultacji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałów.


 

 

 

Michałów, dn. 27.10.2017                                                            

 

  Wójt Gminy Michałów

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się