Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
ds. gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej i zagospodarowania przestrzennego  
E-mail
michalow@op.pl  
Telefon
41 3565243  
Fax
41 3565244  
Data składania
2017-10-20  
Data wygaśnięcia
2017-12-31  
Tagi
 
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
pińczowski  
Gmina
Michałów
Miasto
Michałów  
Ulica
 
Numer budynku
 

 

 

INFORMACJA
WÓJTA GMINY MICHAŁÓW
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze (.pdf)

 

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017

WÓJT GMINY MICHAŁÓW

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Michałowie

ds. gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej i zagospodarowania przestrzennego

Zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę

1 etat – pełny wymiar czasu pracy

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Michałowie

Michałów 115

28-411 MICHAŁÓW

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

mł. referent/referent ds. gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej i zagospodarowania przestrzennego

 

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

1. Wymagania niezbędne (konieczne) związane ze stanowiskiem urzędniczym:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:  

1) posiada obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2) osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) nieposzlakowana opinia;

6)posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

7)posiada wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, kierunki preferowane – budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna.

           

2. Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem urzędniczym:

1) Dobra znajomość przepisów nw. ustaw:

- ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- prawo wodne,

- kodeks postępowania administracyjnego,

- o samorządzie gminnym.

 

2) Wymagane cech osobowe:

odpowiedzialność, skrupulatność, zaangażowanie,umiejętność podejmowania decyzji, kreatywność, opanowanie, kultura osobista, uczciwość, umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, odporność na stres, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z petentami, gotowość podnoszenia kwalifikacji, umiejętność szybkiego uczenia się, dyspozycyjność, mobilność.

 

3)Wymagane umiejętności:

- umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowym, znajomość obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych, pakiet biurowy, obsługi poczty elektronicznej, umiejętność pracy w środowisku sieciowym;

- umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystanie ich w praktyce,

- prawo jazdy kategorii B, gotowość do wyjazdów służbowych

- mile widziana znajomość języków obcych

 

 

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

            Do głównych zadań wykonywanych nastanowisku ds. gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej i zagospodarowania przestrzennego należy:

1. Realizacja zadań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy, wynikających z przepisów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i odprowadzania ścieków, w tym :

a) planowanie oraz opracowywanie założeń w zakresie rozwiązań dotyczących zabezpieczenia potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy, współudział  w planowaniu oraz realizacji inwestycji podejmowanych przez Gminę w powyższym zakresie,

b) prowadzenie ewidencji istniejącej i planowanej infrastruktury w zakresie zaopatrzenia w wodę  i odprowadzania ścieków oraz ustalanie potrzeb w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej     i przygotowywanie projektów rozwoju istniejącej infrastruktury,

c) załatwianie spraw w zakresie udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

d) prowadzenie spraw w zakresie ustalania taryf i opłat za usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

e) realizacja uchwały Rady Gminy dotyczących ustalania formy świadczenia usług na terenie Gminy w powyższym zakresie,

f) opracowywanie projektów gminnego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i  uchwał ustalających opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy, realizacja przyjętego regulaminu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

g) wydawanie zezwoleń na podłączenie do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,wydawanie warunków technicznych na podłączenie,

h) przygotowywanie umów na eksploatację gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,przygotowywanie umów w zakresie budowy sieci oraz przyłączenia siędo  tych sieci,nadzór nad wykonaniem i rozliczanie umów w powyższym zakresie;

i) zawieranie umów z indywidualnymi odbiorcami, prowadzenie ewidencji zawartych umów oraz ewidencji realizacji należnychopłat w tym zakresie oraz egzekwowanie ich terminowej realizacji,

j) zapewnienie nadzoru i kontroli nad prawidłowym funkcjonowaniem i utrzymaniem oraz właściwą eksploatacją obiektów i urządzeń związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem  wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków;

j) załatwianie spraw związanych ze zlecaniem przedsiębiorstwom wodno-kanalizacyjnym zadań gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, nadzór nad prawidłowym wykonaniem tych umów,

k) okresowe analizy kosztów dostarczania wody i odbioru ścieków,

l) kontrola pracy kolektora ścieków;

ł) organizowanie okresowych przeglądów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zapewniających sprawną jej eksploatację - udział w komisjach odbioru i okresowych przeglądów urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych,;

m) kontrola przestrzegania przez odbiorców wody warunków technicznych podłączenia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych;

n) kontrola utrzymania porządku i czystości na terenie stacji wodociągowej, pompowniach wody i przepompowniach ścieków,

o) dokonywanie odczytów wodomierzy w związku z dostarczoną wodą z komunalnych urządzeń wodociągowych,

ó) kontrola legalności poboru wody i odprowadzeń ścieków, zgłaszanie nielegalnych ujęć wody, odprowadzeń ścieków i innych nieprawidłowości oraz przeciwdziałanie i likwidacja nielegalnych podłączeń,

p) określanie godzin poboru wody w przypadku jej niedoboru, wstrzymaniu lub ograniczenie dopływu wody po uprzednim podaniu czasu ich  trwania ,

r) zapewnienie przy współpracy z SANEPID-em dostaw do odbiorców odpowiedniej jakości wody oraz zapewnienie ciągłości tych dostaw,

s) dokonywanie odczytów wodomierzy i wystawianie faktur u odbiorców wody zgodnie
z okresami rozliczeniowymi przewidzianymi w umowach,wyliczanie oraz pobieranie opłat za pobór wody i zrzut ścieków do kanalizacji sanitarnej w terminie określonym na fakturze od odbiorców, kwitowanie odbiorcom pobraną gotówkę, wpłacanie zebranych kwot na rachunek bankowy urzędu niezwłocznie tj. nie później niż 4 dni po terminie płatności określonym na fakturze oraz przekazywanie do księgowości urzędu blankietów wpłat oraz wykazów wpłat, w terminie ustalonym ze Skarbnikiem Gminy,

t) kontrola stanu technicznego wodomierzy i plomb, plombowanie wodomierzy, wnioskowanie o dokonanie legalizacji lub wymianę wodomierza,

u) współpraca w prowadzeniu dokumentacji związanej z obsługą ludności korzystającej
z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na terenie gminy,

w) bezpośredni nadzór nad pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach konserwatorów oraz kontrolowanie pracy tych pracowników;

y) przyjmowanie zgłoszeń o awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz podejmowanie działań w celu ich usunięcia,nadzór nad działalnością pogotowia wodno-kanalizacyjnego, odbiór napraw sieci i usuniętych awarii,

z) planowanie remontów urządzeń oraz planowanie zakupów urządzeń i materiałów koniecznych do prawidłowego działania gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

ź) utrzymanie i eksploatacja gminnych studni publicznych.

                                                                           

2. Prowadzenie spraw i koordynacja działań związanych z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:

            a) przygotowywanie materiałów i organizacja pracy nad sporządzaniem studium uwarunkowań i przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach przystąpienia do opracowania   i przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

            b) przygotowywanie materiałów do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego i przygotowywanie projektów uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - prowadzenie procedury planistycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

            c) prowadzenie dokumentacji planistycznej w zakresie planów miejscowych i nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

            d) koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami projektu planu oraz wprowadzeniem zadań rządowych do planu zagospodarowania przestrzennego;

            e) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów   i wyrysów;

            f) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego;

            g)  dokonywanie okresowej oceny aktualności studium i planu zagospodarowania przestrzennego;

            h) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

            i) udział w opracowaniu strategii rozwoju gminy, wieloletniego planu inwestycyjnego, lokalnego planu rozwoju,

            j) udzielanie informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie Gminy,
            k) zlecanie opracowań planistycznych, nadzór nad podpisanymi umowami z urbanistami,

            l) opiniowanie wstępnych projektów podziału działek stwierdzających zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego,

            ł) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

            m) wydawanie opinii i zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do celów notarialnych, skarbowych, podatkowych i innych,

            n) obsługa techniczno-biurowa gminnej komisji urbanistycznej,

            o) tworzenie systemu informacji przestrzennej.

 

3. Wykonywanie zadań należących do gminy z zakresu gospodarki wodnej określonych przepisami ustawy Prawo wodne,  a w szczególności:

            a) prowadzenie spraw dotyczących naruszenia stosunków wodnych na gruncie, nakazywania właścicielowi gruntu przywrócenie do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom oraz nakładania obowiązku zapłaty odszkodowania, zatwierdzania ugody w sprawie zmian stanu wód na gruntach na wniosek ich właścicieli,

            b) współpraca ze spółkami wodnymi i nadzór nad nimi,

            c) wykonywanie przepisów o melioracjach wodnych, współpraca z rolnikami i WZIR  i UW  w zakresie melioracji gruntów,

            d) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad budownictwem w dziedzinie gospodarki wodnej,

            e) kontrola zgodności użytkowania obiektów gospodarki wodnej z warunkami określonymi   w pozwoleniach wodno-prawnych,

            f) udział w pozwoleniach wodno prawnych oraz współudział w rozstrzyganiu sporów powstałych z wydanymi pozwoleniami,

            g) współdziałania ze stanowiskiem ds. zarządzania kryzysowego w przygotowaniu planów ochrony przed powodzią oraz suszą, a także dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.

 

a). informacja o warunkach pracy

 Nazwa stanowiska

        mł. referent/referent ds. gospodarki wodociągowo –

       kanalizacyjnej i zagospodarowania przestrzennego

Środowisko pracy

1) wymiar czasu pracy: pełny etat,

2) miejsce pracy: siedziba Urzędu Gminy w Michałowie,

3) praca jednozmianowa świadczona: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Praca będzie się odbywała w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Michałowie.Stanowisko usytuowane na piętrze budynku. Praca wykonywana na terenie jednostki:

pomieszczenia biurowe i sale, w których wykonywana jest praca, pozostała infrastruktura budynku tj. sanitariaty, korytarze, schody oraz częste wizje w terenie.W budynku brak jest windy, ciągi komunikacyjne umożliwiają przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na dokumentach, przyjmuje petentów.

Środki pracy

Komputery, drukarka, kserokopiarka i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej, sprzęt do rozliczania poboru wody/odprowadzania ścieków.

Wymagania psychologiczne, fizyczne    i zdrowotne

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.

 

b). informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

            Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Michałowie,  w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.

 

 

V. Wskazanie wymaganych dokumentów.

1)  list motywacyjny,

2)  życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)  kwestionariusz osobowykandydata ubiegającego się o zatrudnienie, według wzoru dostępnego na stronach www.bip.michalow.pl lub możliwego do pobrania w sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie,

4) kserokopia dowodu osobistego,

5)  kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

7) inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych   i dodatkowych ,

8) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,zawierające klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

9) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

10) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zawierające klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

W przypadku wyboru, kandydat będzie zobowiązany dostarczyć oryginał aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

11)  Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U.   z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.). zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

VI.Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Michałowie –ds. gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej  i zagospodarowania przestrzennegonależy składać   w sekretariacie Urzędu Gminy  w Michałowie (pok. Nr 1) osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Michałowie, Michałów 115, 28-411 Michałów –

w terminie do dnia 20 października 2017 r. do godz. 1000.

 

W przypadku przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę i godzinę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu).

 

Dokumenty doręczone po ww. terminie nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

 

VII. Inne informacje.

1. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem Nr K.7.2017 Wójta Gminy Michałów z dnia 9 października 2017 r.  w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy  w Michałowie.

 

2. Postępowanie konkursowe obejmuje: analizę formalną złożonych dokumentów i rozmowy z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy.

 

3. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu indywidualnie drogą elektroniczną lub telefonicznie w dniu 20 października 2017 r.  w godz. 13.30 – 15.30.

 

4. W dniu 23 października 2017 r. od godz. 1000 komisjaprowadzić będzie indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

 5. W przypadku wyboru osoby, która po raz pierwszy podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, umowę  o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. W okresie zatrudnienia osoba zobowiązana jest odbyć służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem.

 

6. Przed nawiązaniem stosunku pracy z wyłonionym kandydatem  obowiązany on jest dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o niefigurowaniu w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego.

 

7. Wyłonienie kandydata nie rodzi obowiązku nawiązania stosunku pracy.

Informacja o wyniku naboru zostanie niezwłocznie upowszechniona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Michałowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Michałowie oraz na stronie internetowej urzędu (www.michalow.pl).

 

Załączniki

  Kwestionariusz osobowy 29,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJA o wyniku...o urzędnicze 156,7 KB (pdf) szczegóły pobierz