Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas nieokreślony  
Stanowisko
ds. powszechnego obowiązku obrony, zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich  
E-mail
michalow@op.pl  
Telefon
41 3565243  
Fax
41 3565244  
Data składania
2018-08-17  
Data wygaśnięcia
2018-12-30  
Tagi
 
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
pińczowski  
Gmina
Michałów
Miasto
Michałów  
Ulica
 
Numer budynku
 

 

 

INFORMACJA
WÓJTA GMINY MICHAŁÓW
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - link (.pdf)


 

 
 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018

WÓJT GMINY MICHAŁÓW

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Michałowie

Zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę

1 etat – pełny wymiar czasu pracy
 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Michałowie

Michałów 115

28-411 MICHAŁÓW
 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

– ds. powszechnego obowiązku obrony, zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich
 

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

1. Wymagania niezbędne (konieczne) związane ze stanowiskiem urzędniczym:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:  

1) posiada obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2) osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) nieposzlakowana opinia;

6)posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

7)posiada wykształcenie wyższe;

8)Staż pracy – preferowane będą osoby posiadające doświadczenie zawodowe w strukturach administracji publicznej.

           

2. Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem urzędniczym:

1)  znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowanie przepisów nw. ustaw:

- o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej polskiej,

- o zarządzaniu kryzysowym,

- o stanie klęski żywiołowej,

- o ochronie informacji niejawnych,

- o ochronie danych osobowych,

- o bezpieczeństwie imprez masowych,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- o samorządzie gminnym.

 

2) Wymagane cech osobowe:

odpowiedzialność, skrupulatność, zaangażowanie,kreatywność, opanowanie, umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia, umiejętność skutecznego komunikowania się     i przekazywania informacji, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, odporność psychiczna i radzenie sobie w sytuacjach trudnych, uprzejmość i życzliwość w kontaktach    z petentami, gotowość podnoszenia kwalifikacji, dyspozycyjność, mobilność.

 

3)Wymagane umiejętności:

- umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowym, znajomość obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych, pakiet biurowy, obsługi poczty elektronicznej, umiejętność pracy w środowisku sieciowym;

- umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystanie ich w praktyce,

- prawo jazdy kategorii B, gotowość do wyjazdów służbowych

- mile widziana znajomość języków obcych.
 

 

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

            Do głównych zadań wykonywanych nastanowisku ds. powszechnego obowiązku obrony, zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich

Do zadań stanowiska należy w szczególności:

1. Prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności:

 1. Wskazywanie priorytetów zadań obronnych w działalności urzędu i podległych jednostek organizacyjnych oraz przygotowanie propozycji podziału tych zadań na poszczególnych wykonawców.
 2. Wykonywanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem i utrzymaniem w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej podwyższania gotowości obronnej   i funkcjonowania gminy w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, opracowywanie i aktualizowanie w tym zakresie:
 3. planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz uzgadnianie go z WBiZK ŚUW,
 4. regulaminu organizacyjnego urzędu na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny,
 5. dokumentacji stałego dyżuru wójta.
 6. Planowanie i wykonywanie przedsięwzięć w zakresie przygotowanie systemu kierowania obroną gminy oraz realizacja przedsięwzięć związanych z jego funkcjonowaniem w czasie pokoju, zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń i w czasie wojny,
 7. Opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji zapewniającej funkcjonowanie urzędu na stanowiskach kierowania, w tym określonych planów, instrukcji i regulaminów,
 8. Prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych, w tym związanych  z doręczaniem kart powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa - opracowanie             i aktualizowanie dokumentacji Akcji Kurierskiej,
 9. Prowadzenie spraw i dokumentacji związanej  z planowaniem, nakładaniem i realizacją świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, w tym z uzupełnieniem potrzeb sił zbrojnych w trybie Akcji Kurierskiej:
 10. przygotowanie i aktualizacja wniosków o nałożenie świadczeń osobistych oraz rzeczowych – doraźnych i etatowych na rzecz obrony,
 11. przygotowywanie projektów decyzji, sporządzanie decyzji i wezwań w sprawie nałożenia świadczeń na rzecz obrony oraz doręczenie ich świadczeniobiorcom i wnioskodawcom,
 12. opracowywanie i aktualizacja określonej dokumentacji w tym zakresie, a także przygotowywanie  projektów decyzji w sprawie świadczeń,
 13. Realizacja zadań obronnych wynikających z obowiązków państwa – gospodarza /HNS/  związanych z pobytem i przemieszczaniem się na administrowanym terenie sojuszniczych sił wzmocnienia, prowadzenie dokumentacji z tym związanej oraz utrzymywanie                       w aktualności bazy danych na potrzeby HNS-u,
 14. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystywaniem podmiotów leczniczych na potrzeby obronne, w tym sporządzanie i aktualizowanie planów rozwinięcia i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych,
 15. Współpraca ze stanowiskiem ds. organizacyjnych, kadrowych i obsługi organów gminy   w zakresie spraw związanych z reklamowaniem pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny,
 16. Sporządzanie programów i planów szkolenia obronnego, ich uzgadnianie z organem nadrzędnym oraz prowadzenie pozostałej dokumentacji szkoleniowej /dzienników lekcyjnych, konspektów itp./,
 17. Opracowywanie dokumentacji gier i ćwiczeń obronnych, przedstawianie opracowanej dokumentacji do uzgodnienia z WBiZK ŚUW oraz uczestniczenie w prowadzonych grach   i ćwiczeniach obronnych,
 18. Planowanie i prowadzenie szkolenia obronnego oraz uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez organy nadrzędne,
 19. Dokonywanie okresowych analiz i ocen stanu realizacji zadań obronnych w gminie, opracowywanie sprawozdań, przedstawianie wniosków i propozycji rozwiązań w tym zakresie,
 20. Opracowanie i uzgadnianie z WBiZK planu kontroli  wykonywania zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych,
 21. Prowadzenie kontroli problemowych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych realizacji zadań obronnych,
 22. Dokonywanie okresowych analiz i ocen stanu realizacji zadań obronnych w gminie, opracowywanie sprawozdań, przedstawienie wniosków i propozycji rozwiązań w tym zakresie.

 

2. Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, a w szczególności:

 1. Opracowywanie i przedkładanie wójtowi do akceptacji gminnego planu zarządzania kryzysowego,
 2. Utrzymanie w aktualności gminnego planu zarządzania kryzysowego wraz z załącznikami funkcjonalnymi planu głównego,
 3. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
 4. Koordynacja działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem    i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
 5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
 6. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 7. Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

 

3. Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, a w szczególności:

 1. Koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, w tym opracowywanie planów obrony cywilnej, uzgadnianie i przedstawianie do zatwierdzenia  organowi nadrzędnemu,
 2. Planowanie, opracowywanie dokumentacji zabezpieczenia ujęć i urządzeń wodnych, zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i celów przeciwpożarowych oraz utrzymanie jej w aktualności,
 3. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania,
 4. Tworzenie i kierowanie przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej,
 5. Organizowanie i kierowanie przygotowa­niem w zakresie ratownictwa, udzielanie pomocy poszkodowanym oraz ewakuacja ludności ze strefy zagrożeń,
 6. Opracowanie wniosków w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na wykonanie zadań obrony cywilnej,
 7. Planowanie zabezpieczeń materiałowo-technicznych akcji ratunkowych i ewakuacji ludności,
 8. Planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej, a także prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej,
 9. Zapewnienie przygotowania i realizacji zaciemniania i wygaszania oświetlenia ulicznego na wsiach, zakładach pracy i instytucjach oraz środkach transportu,
 10. Planowanie zaopatrzenia załóg, zakładów oraz służby zdrowia w materiały do udzielania pomocy ludności poszkodowanej,
 11. Planowanie, wyposażenie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki i umundurowanie,
  a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji   i wymiany sprzętu, środków i umundurowania,
 12. dokonywanie rocznych i półrocznych ocen stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w tej dziedzinie.

 

4. Realizacja zadań dotyczących obiektów cmentarnictwa wojennego nałożonych na gminy, zgodnie ustawą z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych oraz zadań wynikających z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w tym

 • opieka nad cmentarzami i grobami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej na terenie gminy.

 

5. Realizacja nałożonych na gminę zadań i prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków  i dóbr kultury, w tym inwentaryzowanie i prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, opracowywanie i aktualizowanie niezbędnych planów i programów.

 

7. W zakresie spraw obywatelskich:

1)  Prowadzenie spraw i nadzór nad działalnością stowarzyszeń i organizacji społecznych,   w tym w szczególności prowadzenie spraw związkowych i organizacyjnych ochotniczych straży pożarnych, w tym m.in.:

- organizacja gminnych ćwiczeń sportowo pożarniczych dla jednostek OSP,

- rozliczanie kierowców ze zużytego paliwa podczas akcji ratowniczych i rozruchów    miesięcznych,

- analiza i ocena wyposażenia  straży pożarnych,

- obsługa walnych zebrań w jednostkach OSP,

- sporządzanie umów z konserwatorami OSP.

2) Koordynacja spraw dotyczących bezpieczeństwa gminy i porządku publicznego, współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania porządku,

3) Współdziałanie w zakresie likwidacji niewypałów.

4) Nadzorowanie, koordynowanie i podejmowanie działań związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie gminy w tym współpraca z klubami sportowymi i stowarzyszeniami w zakresie krzewienia sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

5) Prowadzenie spraw i koordynacja działań związanych z ochroną zdrowia, działalnością   i  funkcjonowaniem Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie, w tym obsługa Rady Społecznej SZOZ.

 

8. Prowadzenie rejestru instytucji kultury,

 

9. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, środków trwałych i pozostałych przedmiotów   w używaniu.

 

a). informacja o warunkach pracy

 Nazwa stanowiska

        ds. powszechnego obowiązku obrony, zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich

Środowisko pracy

1) wymiar czasu pracy: pełny etat,

2) miejsce pracy: siedziba Urzędu Gminy w Michałowie,

3) praca jednozmianowa świadczona: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Praca biurowa, umysłowa, wymagająca dużego stopnia samodzielności oraz współpracy z innymi komórkami urzędu, a także z innymi instytucjami.

Praca będzie się odbywała w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Michałowie.Stanowisko usytuowane na piętrze budynku. Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich – jedna,usytuowana na piętrze budynku. W budynku brak jest windy. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań.Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy ponad 4 godz. dziennie, pracuje na dokumentach, przyjmuje petentów.

Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Środki pracy

Komputery, drukarka, kserokopiarka i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej.

Wymagania psychologiczne, fizyczne    i zdrowotne

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.

 

b). informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

            Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Michałowie,  w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy  niż 6%.
 

V. Wskazanie wymaganych dokumentów.

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru poświadczony własnoręcznym podpisem, z numerem telefonu.;

2) CV,

3) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (do pobrania na stronach www.bip.michalow.pl  lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie,

4)  kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,zawierające klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

7) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie”  z  Krajowego Rejestru Karnego),

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

10)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowychw brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Wójta Gminy Michałów na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”,

11) dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat  posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

.

VI.Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Gminy w Michałowie –ds. . powszechnego obowiązku obrony, zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich”należy składać   w sekretariacie Urzędu Gminy   w Michałowie (pok. Nr 1) osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminyw Michałowie, Michałów 115, 28-411 Michałów –

w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r. do godz. 1200.

W przypadku przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę i godzinę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu).

 

Dokumenty doręczone po ww. terminie nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

VII. Inne informacje.

1. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem Nr K.10.2018 Wójta Gminy Michałów z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy  w Michałowie.

 

2. Postępowanie konkursowe obejmuje: analizę formalną złożonych dokumentów i rozmowy z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy.

 

3. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu indywidualnie drogą elektroniczną lub telefonicznie w dniu 17 sierpnia 2018 r.  w godz. 14.00 – 15.30.

 

4. W dniu 22 sierpnia 2018 r. od godz. 1000 komisjaprowadzić będzie indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

 5. W przypadku wyboru osoby, która po raz pierwszy podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. W okresie zatrudnienia osoba zobowiązana jest odbyć służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem.

 

6. Przed nawiązaniem stosunku pracy z wyłonionym kandydatem  obowiązany on jest dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o niefigurowaniu w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego.

 

7. Wyłonienie kandydata nie rodzi obowiązku nawiązania stosunku pracy.

Informacja o wyniku naboru zostanie niezwłocznie upowszechniona na tablicy ogłoszeń               w Urzędzie Gminy w Michałowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy            w Michałowie oraz na stronie internetowej urzędu (www.michalow.pl).

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Michałów, Urząd Gminy w Michałowie, Michałów 115, 28-411 Michałów..
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor @cbi24.pl
 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie oferty złożone przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego – brakowana.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.
 9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a  w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

Załączniki

  Kwestionariusz osobowy 29,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJA o wyniku...o urzędnicze 241,89 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się