Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 28 czerwca 2019 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
21.06.2019 więcej
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko
19.06.2019 więcej
Informacja
Posiedzenia Zespołu ds. wdrażania Strategii Rozwoju Gminy
Michałów za rok 2018
17.06.2019 więcej
Obwieszczenie
O wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki
pisarskiej
17.06.2019 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁÓW z dnia 12.06 2019 r. znak:
GKH.6220.3.2019
12.06.2019 więcej
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Michałów
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Michałów dotycząca
zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy
Michałów za 2018 r.
31.05.2019 więcej
Raport o stanie Gminy Michałów za 2018 rok
W związku z art. 28aa Ustawy o samorządzie gminnym przedstawiam
Państwu Raport o stanie Gminy Michałów za 2018 rok.
31.05.2019 więcej
ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
22.05.2019 więcej
OBWIESZCZENIE
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH
22.05.2019 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 28 maja 2019 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
22.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się