Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE
Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej średniego i
niskiego napięcia
28.09.2020 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 25 września 2020 r. o godzinie 12.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
18.09.2020 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I
ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ DOK.DOK3.9700.103.2019.AZ z dnia
04.09.2020 r.
17.09.2020 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI
ŚRÓDLĄDOWEJ DOK.DOK3.9700.92.2019.AZ z dnia 01.09.2020 r.
08.09.2020 więcej
OBWIESZCZENIE
Budowa szaletu / toalety publicznej/
08.09.2020 więcej
OBWIESZCZENIE
Budowie awaryjnej studni głębinowej o głębokości do 100,0m,
ujmującej wody podziemne dla potrzeb zaopatrzenia w wodę
08.09.2020 więcej
OBWIESZCZENIE
Znak: SKO.OŚ-60/3067/188/2020
03.09.2020 więcej
O B W I E S Z C Z E N I E
o uzgodnieniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „ Projekt
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałów –
aktualizacja ”
26.08.2020 więcej
OBWIESZCZENIE
1) Budowie punktu zlewnego ścieków komunalnych, 2) Budowie
szaletu /toalety publicznej/.
13.08.2020 więcej
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 29 lipca 2020 r. DOK.DOK3.9700.92.2019.AZ
10.08.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się