2017-10-02

OBWIESZCZENIE

 

Kielce, dnia 26 września 2017 r.

WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.124
                              

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 2 iart. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

 

zawiadamia, że w związku ze wznowieniem przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 16.08.2017 r., znak: DOOŚ-DŚI.4210.19.2017.mko.1, postępowania zakończonego decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 z dnia 28.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku Jędrzejów-granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka”,realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,

 

w dniu 26.09.2017 r. wystąpiono pismem znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.123 do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zajęcie stanowiska w sprawie organu właściwego do wydania opinii wymaganej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

            Biorąc pod uwagę powyższe przedłużam termin załatwienia sprawy do dnia30 listopada 2017 r.

            Informuję, że w myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania o obwieszczonych czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Wskazuje się dzień 29.09.2017 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się
w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek w obszarze oddziaływania inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi
i wnioski w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, II piętro, pokój 120, w godzinach 730 – 1530.

 

 

REGIONALNY DYREKTOR

Ochrony Środowiska w Kielcach

Waldemar Pietrasik