2018-01-15

INFORMACJA

 

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pińczowie  w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt Wójt Gminy Michałów uprzejmie informuje, że do wtorku, 23 stycznia  2018 r. w Urzędzie Gminy Michałowie, Michałów 115, 28 – 411 Michałów , przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt poddanych ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zabiegów nakazanych przez te organy, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz  i sprzętów podlegających oszacowaniu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r. nr 142 poz. 1161).

 

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:

1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie,

2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem,

3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące  w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

6) mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Michałów, i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

 

Z wnioskiem mogą wystąpić również:

1) sołtys,

2) izba rolnicza,

3) związek zawodowy rolników,

4) organizacja społeczno-zawodowa rolników,

5) izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,

6) grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

 

Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania,

3) adres do korespondencji,

4) informacje o wykształceniu.

 

Do wniosku dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,

2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Szczegółowych informacji udziela Renata Dąbek - Nocuń pokój nr 9 tel.: 41 35 65 243  wew. 45 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.: od 7.30 do 15.30.

Załączniki

  Oświadczenie.pdf 313,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o powołani...zoznawcę.pdf 395,49 KB (pdf) szczegóły pobierz