2018-01-22

Sesja Rady Gminy Michałów

 

W dniu 29 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w kontekście projektu realizowanego przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej-analiza potrzeb w zakresie tworzenia placówek opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce) na terenie gminy.

5. Działania na rzecz seniorów – omówienie sytuacji, problemów i potrzeb środowiska osób starszych na terenie gminy, w tym podejmowanie działań promujących aktywność seniorów.

6. Informacja kierownika GOPS dotycząca potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2018 rok.

7. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Michałów.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Gminy Michałów w 2017 r. w tym komisji stałych Rady Gminy  oraz sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 r.

9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.

12. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

13. Rozpatrzenie petycji skierowanej do Rady Gminy w sprawie utworzenia I klasy szkoły podstawowej.

14. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)  Uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2018 r.

b)  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2018-2021;

c)  w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.;

d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.;

e) w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej  w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałów;

f) w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów;

g) w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

h) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania;

i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego;

j) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa świętokrzyskiego;

k)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu pińczowskiego;

l) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o utworzeniu Klastra Energetycznego.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad sesji. 

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się