2018-03-20

Sesja Rady Gminy Michałów

 

 W dniu 27 marca 2018 r. o godzinie 9.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja Dyrektora Hospicjum Stacjonarnego w Busku-Zdroju na temat funkcjonowania i potrzeb finansowych placówki.
5.    Rozpatrzenie petycji w sprawie terminu naboru do klasy I szkoły Podstawowej w Węchadłowie.
6.    Rozpatrzenie wezwań do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach Rady Gminy Michałów dotyczących dostosowania sieci szkół na terenie gminy Michałów do nowego ustroju szkolnego.
7.    Rozpatrzenie petycji mieszkańców w sprawie budowy mostu w Sędowicach.
8.    Informacja na temat wniosków końcowych z przeprowadzonej okresowej kontroli jednorocznej obiektu budowlanego-Stawy rybne w Sędowicach.
9.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10.    Interpelacje i zapytania radnych.
11.    Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.
12.    Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
13.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)    w sprawie podziału Gminy Michałów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
b)    w sprawie podziału gminy Michałów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
14.    Wolne wnioski i informacje.
15.    Zamknięcie obrad sesji.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się