2018-04-17

Sesja Rady Gminy Michałów

 

W dniu 24 kwietnia 2018 r. o godzinie 12.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:
 

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Perspektywy współpracy z Powiatem Pińczowskim.

  5. Informacja Dyrektora PUP w Pińczowie na temat aktywizacji zawodowej i stanu bezrobocia na terenie gminy Michałów w roku 2017 oraz możliwościach wsparcia dla bezrobotnych i przeciwdziałania bezrobociu.

  6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie na temat porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Michałów.

  7. Informacja Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Pińczowie na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Michałów.

  8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju o stanie bezpieczeństwa sanitarnego gminy Michałów za 2017 r.

  9. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pińczowie na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i bieżącej sytuacji weterynaryjnej na terenie gminy Michałów.

10. Informacja z działalności poszczególnych jednostek OSP Gminy Michałów w 2017 r.

11. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej dla Gminy Michałów za rok 2017 oraz rekomendacji do budżetu na 2018 r.

12. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.

15. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

16. Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Sędowicach.

17. Rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

18. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

b) w sprawie zmiany w uchwale nr XLV/284/2018 Rady Gminy Michałów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów  w roku 2018;

c) w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie;

d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przecławka, stanowiącej własność Gminy Michałów;

e) w sprawie wyrażenia zgody na nabyciu w drodze komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Pawłowice znajdujących się w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa lub stanowiących własność Skarbu Państwa;

f) w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji mienia położonego na terenie Gminy Michałów.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Zamknięcie obrad sesji.
 


Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się