2018-05-23

Sesja Rady Gminy Michałów


W dniu 30 maja 2018 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Michałów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017"
8. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
9. Rozpatrzenie skargi rodziców dzieci z Węchadłowa na uchwały Rady Gminy Michałów i udzielenie odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.
10. Rozpatrzenie skargi na uchwałę Rady Gminy Michałów dotyczącej stawek opłat za korzystanie z przystanków i udzielenie odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.
11. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego sprzedaży działki gminnej w Węchadłowie.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawek opłat za korzystanie z nich;
b) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/874/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego;
c) w sprawie przyjęcia Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Michałów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;
d) w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/125/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Michałów, położonej w miejscowości Węchadłów;
e) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tomaszów znajdującej się w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa;
f) w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji mienia położonego na terenie Gminy Michałów;
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad sesji.Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się