2018-06-29

Sesja Rady Gminy Michałów

W dniu 29 czerwca 2018 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja kierownika SZOZ na temat funkcjonowania Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie, w tym sytuacji finansowej podmiotu leczniczego, realizacji kontraktu za 2017 r. i planu kontraktu na 2018 r. wraz z omówieniem potrzeb i możliwości w zakresie realizacji programów zdrowotnych na terenie gminy Michałów.

  5. Sprawozdanie z działalności GOPS w Michałowie za 2017 r.

  6. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów za rok 2017.

  7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

  9. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.

10. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałów na 2017 r. wraz z informacją

o stanie mienia komunalnego gminy.

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.

14. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2018-2021;

c) w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Michałów;

d)w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie za 2017 rok;

e) w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej;

f) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Michałów w celu przekazania go organowi regulacyjnemu.

g) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tur Dolny stanowiącej własność Gminy Michałów.

15.Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad sesji.


Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się