2017-01-10

ZAWIADOMIENIE

 

ZAWIADOMIENIE
o  naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie
wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Michałów


            Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa świętokrzyskiego, w ramach którego Gmina Michałów ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z powyższym Gmina Michałów planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałów” w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy posiadają na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Michałów.
Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania z WFOŚiGW w Kielcach może stanowić 85% całości tych kosztów.
            Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości.
            W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat otrzymanej, bądź nie pomocy publicznej.
            W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów”.           
            Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 31.01.2017 r w Urzędzie Gminy w Michałowie 115, 28-411 Michałów na formularzu wniosku, który można otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony internetowej:www.bip.michalow.pl .

Do wniosku należy dołączyć:
•     dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości, przy czym w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób – do wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania  w imieniu wszystkich współwłaścicieli oraz do podpisania umowy dotacji z Gminą Michałów,
            Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.        
Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny.
Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

UWAGA!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Michałów o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W przypadku, gdy wniosek Gminy Michałów nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowie – pokój nr 7 lub pod numerem tel.41-35-65-243 wew. 32.    
                                                                                                                     

Wójt Gminy Michałów
Mirosław Walasek

 

Załączniki

  Wniosek o dofinanso...ny Michałów 276,93 KB (pdf) szczegóły pobierz