2017-02-09

Sesja Rady Gminy Michałów

W dniu 13 lutego 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.

 7. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2017-2020;

c) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Michałów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe;

d) w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej w Górach i Sędowicach miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018 - 2022/2023;

 e) w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad sesji.