2017-02-20

Sesja Rady Gminy Michałów

W dniu 27 lutego 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowie za 2016 r. oraz przedstawienie planu działalności na rok 2017.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.
8. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018;
b) w sprawie przyjęcia „ Programu Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016-2023 ";
c) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu parasolowego w ramach działania 3.1 współfinansowanego z RPO WS na lata 2014-2020;
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej;
e) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na 2018 rok na zadania inwestycyjne współfinansowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019";
f) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałów w roku 2017;
g) w sprawie zmian w uchwałach Rady Gminy Michałów Nr XXV/139/2009 w sprawie ustalenia
przebiegu dróg gminnych oraz Nr XXXV/203/2009 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych i ustalenia ich przebiegu;
h) w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie dofinansowanego w ramach „ Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej" ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki; k) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Michałów;
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad sesji.