2017-04-04

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Michałów

z dnia 31.03.2017r.

 

Stosownie do art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2016 poz. 778), zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (j.t. Dz.U. 2016 poz. 23) na wniosekP. Pawła Kowalczyka zam. ul. Piotrowska 49, 26-300 Opoczno działającego z pełnomocnictwaPGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, z/s w Lublinie, 20-340 Lublin,zostało w dniu 13.03.2017r.wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji dla celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 

·         Budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w msc. Wrocieryż gm. Michałów.

 

znajdującej się na działkach o numerach ewidencyjnych572/1, 574, 578, 865, 833/1 położonych w miejscowościWrocieryż gminaMichałów.       
 

 


Zainteresowani mogą w ciągu 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Michałów /Referat Budownictwa/ z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych materiałów i dowodów.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały

 

Wójt Gminy Michałów

 

Niniejsze obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Michałowie oraz rozplakatowane w miejscu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego / Sołtys/ oraz na stronie internetowej.