2017-04-04

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Michałów

z dnia 31.03.2017r.

 

Stosownie do art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2016 poz. 778), zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (j.t. Dz.U. 2016 poz. 23) na wniosekP. W. Proenco Sp. z o.o. ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce działającego z pełnomocnictwa Gminy Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów,zostałow dniu 08.03.2017r. wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji dla celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 

·         Budowie sieci kanalizacji deszczowej w msc. Sędowice, gmina Michałów.


znajdującej się na działkach o numerach ewidencyjnych 1057/47, 1057/28, 1057/44, 1057/22, 1064/3, 1075położonych w miejscowości Sędowice gminaMichałów.       
 


Zainteresowani mogą w ciągu 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia zapoznać się  w Urzędzie Gminy Michałów /Referat Budownictwa/ z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych materiałów i dowodów.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały

 

Wójt Gminy Michałów

 

Niniejsze obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Michałowie oraz rozplakatowane w miejscu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego / Sołtys/ oraz na stronie internetowej.