2017-04-24

Informacja

Komisja Inwentaryzacyjna

ds. inwentaryzacji mienia ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów

 

działając zgodnie z art. 17  ustawy z dnia 10 maja  1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 roku nr 32, poz. 191 z późn. zm)

 

 informuje

 

iż w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowie, Michałów 115, 28-411 Michałów

został wyłożony na okres 30 dni od  24.04.2017 do 24.05.2017

spis inwentaryzacyjny obejmujący następujące nieruchomości:

 

1.      Dz. nr 277 o pow. 0,0500 ha obręb Pawłowice

 

 

 

 

Osoby zainteresowane mogą składać w w/w terminie do komisji inwentaryzacyjnej swoje zastrzeżenia i uwagi odnośnie nieruchomości objętych spisem.                                                            

                                                                                                         

Przewodnicząca

Komisji Inwentaryzacyjnej

 

mgr inż. Anna Pytlak

Michałów, dn. 24.04.2017

 

 

Wywieszono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Michałowie dn. 24.04.2017.