2017-04-24

Informacja

 

Dzień 2 maja 2017 roku (wtorek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Michałów

 

ZARZĄDZENIE NR K.4.2017 WÓJTA GMINY MICHAŁÓW
z dnia 18 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Michałowie w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy

Na podstawie art. 33 ust 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z poźn. zm.) w związku z art. 1 pkt 1 lit k ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 90) zarządzam, co następuje:


§ 1

Ustalam dzień 2 maja 2017 r. dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Michałowie, w zamian za Narodowe Święto Niepodległości przypadające w sobotę, tj. 11 listopada 2017 r. - obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym.


§ 2

Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku Urzędu i poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 3

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.


§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
Mirosław Walasek