2017-05-09

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Michałów

z dnia 04.05.2017r.

Stosownie do art. 53 ust. 1,  ustawy z dnia 27  marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 778/,zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r / tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23 /na wniosekP. Pawła Ponikowskiego, UP - Telecom Sp. z o.o. ul. Łączna 24a, 03-113 Warszawa działającego z pełnomocnictwa P4 Sp. z o.o, ul. Taśmowa 7,02-677 Warszawa, w dniu 04.05.2017 r.wydanazostała decyzja Wójta Gminy Michałów nr 1/2017o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

 

•          Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 typ „PIN 4430A” wraz z nie-zbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie,

obejmująca część nieruchomości o numerze ewidencyjnym1022/3, położonej w miejscowości gminnej Michałów, obręb: 0006 Michałów.

 

Zakres programowy inwestycji:

•          wieża konstrukcji kratowej, stalowa o wysokości do 62,0 m wraz ze sztycami od-gromowymi;

•        urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zlokalizowane na poziomie gruntu (0,00 m n.p.t.);

•        system antenowy (anteny sektorowe – szt. 15 oraz anteny radiolinii) zainstalowany na projektowanej wieży – na wysokości 61,95 m n.p.t.

 

 

Zainteresowani mogą w ciągu 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Michałów /Referat Budownictwa/ z treścią decyzji

 

Wójt Gminy Michałów

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Michałowie oraz rozplakatowane w miejscu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego / Sołtys/ oraz na stronie internetowej.