2017-05-09

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Michałów

z dnia 04.05.2017r.

Stosownie do art. 53 ust. 1,  ustawy z dnia 27  marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 778/,zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r / tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23 /na wniosekP. W. Proenco Sp. z o.o. ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce działającego z pełnomocnictwa Gminy Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów, w dniu 04.05.2017 r.wydanazostała decyzja Wójta Gminy Michałów nr 2/2017o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

 

  • Budowa ok. 135,0 m odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi, gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie.

 

              Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje nieruchomościo numerachewidencyjnych1057/28, 1057/47, 1057/44, 1057/22, 1064/3 oraz 1075, położone w miejscowości Sędowice, obręb: 0011 Sędowice, gmina Michałów.

 

Zainteresowani mogą w ciągu 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia zapoznać się
w Urzędzie Gminy Michałów /Referat Budownictwa/ z treścią decyzji

 

Wójt Gminy Michałów

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Michałowie oraz rozplakatowane w miejscu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego / Sołtys/ oraz na stronie internetowej.