2017-05-09

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Michałów

z dnia 04.05.2017r.

Stosownie do art. 53 ust. 1,  ustawy z dnia 27  marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 778/,zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r / tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23 /na wniosekP. Pawła Kowalczyka zam. ul. Piotrowska 49, 26-300 Opoczno działającego z pełnomocnictwa PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, z/s w Lublinie, 20-340 Lublin,w dniu 04.05.2017 r.wydanazostała decyzja Wójta Gminy Michałów nr 3/2017o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

 

·         Budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi, gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie.

 

              Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje nieruchomościo numerachewidencyjnych572/1, 574, 578 i 833/1 oraz część pasa drogi powiatowej o numerze 865, położoną w miejscowości Wrocieryż, obręb: 0017 Wrocieryż, gmina Michałów.

 

Zainteresowani mogą w ciągu 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Michałów /Referat Budownictwa/ z treścią decyzji

 

 

Wójt Gminy Michałów

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Michałowie oraz rozplakatowane w miejscu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego / Sołtys/ oraz na stronie internetowej.