2017-10-26

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA Z SEKTORA MŚP

 

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA Z SEKTORA MŚP

do wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – etap II”

 

W dniu 05.10.2017r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych
w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego naboru partnera – firmy o statusie MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – etap II” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 8 września 2017r. dostępne pod linkiem:

http://www.michalow.pl/index.php?c=article&id=483

wpłynęła tylko 1 oferta firmy pn.  Sklep Spożywczy „Patrycja” Agnieszka Koźmińska z siedzibą: Michałów 112, 28-411 Michałów.

Przedmiotowa oferta była poprawa pod względem formalnym i uzyskała 37 pkt. w ocenie merytorycznej, w związku z czym została wybrana do wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – etap II”.

 

 

 

Mirosław Walasek

Wójt Gminy Michałów

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się