2017-09-08

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE 
O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU 
pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – Etap II”

Gmina Michałów jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020    

ogłasza

otwarty nabór partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn.„Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – Etap II”

w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich  i wiejskich” (dla partnera MŚP realizującego projekt  w oparciu o pomoc de minimis).

 

Inwestycje zgłaszane przez Oferentów – potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na obszarze rewitalizacji – miejscowość Michałów określonym w Programie Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016–2023 dostępnym pod linkiem:

http://michalow.bip.gov.pl/program-rewitalizacji-gminy-michalow/80583_program-rewitalizacji-gminy-michalow-na-lata-2016-2023.html

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera MŚP.

Termin składania ofert: od 08.09.2017 r. do 02.10.2017 r. (do godz. 14:30)

 

Michałów 08.09.2017 r.                                                                   

WÓJT GMINY

Mirosław Walasek

Załączniki

  1.1 ZARZĄDZENIE.doc 28 KB (doc) szczegóły pobierz
  1.2 OGŁOSZENIE NAB... PARTNERA.doc 32 KB (doc) szczegóły pobierz
  1.3 REGULAMIN NABÓR PARTNERA.doc 122,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  1.4 ZAŁ. 1 OFERTA WZÓR.doc 77 KB (doc) szczegóły pobierz
  1.5 ZAŁ. 2 WZÓR U...TNERSKIEJ.doc 143 KB (doc) szczegóły pobierz
  1.7 ZAŁ. 4 FORMULA...E MINIMIS.xls 134,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  1.6 ZAŁ. 3 OŚWIAD...ENIE MŚP.doc 227,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  1.9 ZAŁ. 6 OŚWIAD...TRANSPORT.doc 83 KB (doc) szczegóły pobierz
  1.10 ZAŁ. 7 OŚWIA... ZUS I US.doc 82 KB (doc) szczegóły pobierz
  1.12 ZAŁ. 8 NOWA INWESTYCJA.doc 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  1.8 ZAŁ. 5 OŚWIAD...KLUCZENIE.doc 53 KB (doc) szczegóły pobierz
  1.15 ZAŁ. 11 KOMUN...MÓWIENIA.pdf 187,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1.14 ZAŁ 10 WYTYCZ...WALNOŚCI.pdf 666,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1.16 ZAŁ 12 OŚWIA...E MINIMIS.doc 80 KB (doc) szczegóły pobierz
  1.13 ZAŁ. 9 DZIAŁ...YKLUCZONE.pdf 886,3 KB (pdf) szczegóły pobierz