2017-08-16

POSTANOWIENIE

 

Michałów, dn. 16-08-2017 r

GKH.6220.3.2016

 

 

POSTANOWIENIE

            Na podstawie art. 97 § 2ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2017, poz. 1257), w związku z art. 63 ustawy          z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353)  a także§ 3 ust.2 pkt. 2 w związku z  § 3 ust.1 pkt. 60Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016.71), po rozpatrzeniu wniosku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach  działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jacka Seweryńskiego, Biuro Konsultingowo-Doradcze „EUROEKSPERT” dr inż. Jacek Seweryński ul. 17 Sierpnia 16F/6, 41-503  Chorzów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów-Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów.”

 

postanawiam

odwiesić postępowanie dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów-Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów” realizowanego przez  Świętokrzyski Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

 

           

UZASADNIENIE

Inwestor przedłożył raport oddziaływania  inwestycji na środowisko  w związku z czym ustały przyczyny zawieszenia postępowania.

 

 

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem  w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma.

 

 

Otrzymują:

1.      Inwestor - za pośrednictwem pełnomocnika p. Jacka Seweryńskiego Biuro Konsultingowo- Doradcze „Euroekspert" ul. 17 sierpnia l6F/6, 41-503 Chorzów

        2.  Pozostałe strony poprzez obwieszczenie:

3.      a/a.

 

 

Do wiadomości:

1.          Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach